Үйлестіру кеңесі
Координационный совет

Конференциялардың аралығындағы мерзімде Ассоциацияның басшы сайлаушы органы болып, Қауымдастық Үйлестіру Кеңесі болып табылады.
ҚауымдастықтыңКеңесіне өкілдерді мүше ұйымдасрдың алқалы органдары жібереді. Оларды кері шақыру мен алмастыру да осы тәртіппен жүреді.
Қауымдастықтың Үйлестіру Кеңесі Қауымдастықтың Конференциясында мүше ұйымдардың басшыларынан құралады.
Қауымдастықтың Президенті және Ассоциацияның тексеру коммиссиясының төрағасы қызметтерінің өкілетті мерзімі бойынша Үйлестіру кеңесі құрамына кіреді.

Қауымдастықтың үйлестіру Кеңесі:

 • Жарғыда белгіленген мақсаттар мен міндеттердің орындалуын қамтамасыз етеді;
 • Қауымдастықтың Конференциясын шақырады;
 • Конференцияның шешімдері мен жарғылық міндеттерін, мүше ұйымдардың еңбек пен әлеуметтік-экономикалық құқықтары мен мүдделерінің орындалуы бойынша қызметтің негізгі бағыттарын әзірлейді;
 • Қауымдастықтың міндеттерін шешуде мүше ұйымдардың қызметтерін біріктіреді және үйлестіреді және т.б.;

Қауымдастықтың Үйлестіру Кеңесі жылына екі реттен кем шақырылмайды

«МОАА» ЗТБ Үйлестіру Кеңесі

 1. Ахметова Ж.А. — «МОАА» ЗТБ Президенті;
 2. Рафикова Н.М. — ОО «Маңғыстау облыстық тұтынушылардың құқықтарын қорғау ұйымы» ҚБ;
 3. Кемаладинұлы Е. — «Туған Ел» ҚБ
 4. Медеуова К.С. — «Хазірет» ЖҚБ;
 5. Гайбатов Р. — «Тәуелсіз Өмір» ҚБ
 6. Карабалина Г.А. — «Өркениетті келешек» ҚҚ
 7. Әнес С. — «Маңғыстау аудандық азаматтық бастама» ҚБ

«МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСТЫҚ АЗАМАТТЫҚ АЛЬЯНСЫ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР БІРЛЕСТІГІНІҢ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ»:

«Маңғыстау облыстық Азаматтық альянсы» заңды тұлғалардың бірлестігінің (одан əрі «МОАА» ЗТБ) əрбір қызметкері, өздерінің жеке жəне командалық жұмысында да төменде көрсетілген ортақ құндылықтарды ұстанады.

БІЛІКТІЛІК ЖƏНЕ КƏСІПҚОЙЛЫҚ

Біз тиімді халықаралық тəжірибелерді пайдалана отырып, кəсіби жəне сапалы қызмет атқаруға ұмтыламыз. Біз үнемі қызметкерлердің кəсібилігін дамытуына, білім алуына жəне біліктілігін арттыруға аса назар аударамыз.

 

ҚҰРМЕТ Біздің қоғамға, серіктестіктерге деген құрметіміз бен ашықтығымыз, олармен сенімді қарым-қатынас құруға мүмкіндік береді. Ұжымдағы жеке тұлғаға деген құрмет, қызметімізге кəсіби жəне адал қызметкерлерді тартуға жəне оларды ұстап қалуға мүмкіндік береді. Ұжымның əрбір мүшесі ұйымның беделі мен абыройын қорғайды, өздерінің іс-əрекетімен қоғамда оң пікір қалыптастырады.

 

АДАЛДЫҚ Біз заңның талаптарын толық сақтаймыз, ұйым процедураларын бұлжытпай орындаймыз. Ұйымның қызметкерлері өз – өздерімен, бір-бірімен жəне айналасындағы адамдармен адал қарым- қатынасты ұстанады.

 

ТҰРАҚТЫЛЫҚ ДАМУҒА БАҒЫТТЫЛҒАН

Біз аймақта тек қана үкіметтік емес ұйымдарын дамытумен айналыспаймыз, сонымен қатар, оларды қоғамдағы əлеуметтік мəселелерді шешуге қатыстыруға, азаматтық бастамаларын жүзеге асыруға жағдай жасаймыз.

 

БАРЛЫҚ БАСТАМАЛАРДА КЕМЕЛДІЛІККЕ ҰМТЫЛУ

Біз өзіміздің ортақ ісімізге шынайы берілген пікірлестер ұжымымыз. Біздің қызметімізде мақсаттарды бағындыруға жəне миссиямызды орындауға бағытталған жалпы командалық рух бар .

Біздің команда

Ахметова Жибек Аманбаевна

Свою деятельность в ОЮЛ «ГАМО» начала в 2010 году в качестве координатора проектов. Далее продолжила свою работу Исполнительным директором, в 2015 году решением конференции членов объединения была назначена Президентом ОЮЛ «ГАМО». Имеет большой опыт работы в области менеджмента и развития организаций, разработки и управления проектами, эксперт в области оценки проектов и программ. Все это время активно участвует в развитии гражданского общества региона и укреплении взаимодействия между бизнесом, НПО и местной властью.

Президент

Маханбетова Жаксыгуль Шахзадаевна

Начала свою трудовую деятельность в качестве преподавателя. С 2000 года, то есть более 18 лет работает в неправительственном секторе. С 2005-2015 гг. руководила ОЮЛ «ГАМО». В настоящее время является директором ОФ «Жастар жетістіктері» и советником Президента ОЮЛ «ГАМО». Жаксыгуль внесла огромный вклад в становление и развитие неправительственного сектора региона и на сегодняшний день, является экспертом по вопросам развития неправительственного сектора и развития общественного диалога.

Советник

Аубакирова Гулден Сандибековна

Гулден начала свою деятельность в сфере научно-исследовательской работы в 2008 году. В Гражданском альянсе Мангистауской области работает с 2014 года в качестве проектного менеджера. В настоящее время ведет социальные проекты, а также, осуществляет PR деятельность организации.

Имеет академическую степень МВА в сфере управления бизнесом (Индия, Османский университет).

Менеджер по проектам

Амангелдиева Мөлдір Алмасовна

Свою деятельность в Гражданском альянсе Мангистауской области начала в 2014 году в качестве координатора проектов. На протяжении 4-х лет работы в ОЮЛ «ГАМО» приняла участие в реализации более 10 проектов, направленных на решение различных социальных проблем региона. В настоящее время является координатором международного проекта по развитию местного самоуправления в сельских населенных пунктах.
Владеет знаниями общего менеджмента, имеет навыки ведения социальных проектов (контроль качества, сроков, бюджетов и рисков и т.д.).

Менеджер по проектам

Карабалаева Ляззат Танатаровна

Свою общественную деятельность начала в 2014 году волонтером МПНКХ «Қолдау Қазақстан». Продолжила свою деятельность с 2016 года в ОЮЛ «ГАМО» в качестве координатора проектов. С 2017 года является членом антикоррупционной мобильной группы и членом специальной мониторинговой группы по Мангистауской области. В настоящее время координирует проекты, направленные на формирование антикоррупционного сознания граждан региона.

Координатор проектов

Кошжанова Акмарал Абишевна

Акмарал, ведет бухгалтерию ОЮЛ «ГАМО» с момента основания организации, имеет высшее финансовое и экономическое образование. Помимо, основных знаний по бухгалтерскому учету владеет навыками ведения управленческого учета по международным стандартам.
В 2014 году Национальным бизнес рейтингом признана лучшим сотрудником года в номинации “Бухгалтерский учет и аудит”.

Бухгалтер

Елдесбаева Жумайхан Бердихожакызы

В 2003 году Жумайхан получив высшее образование по специальности «Финансы и кредит», начала свою трудовую деятельность в банковской сфере в качестве руководителя операционного сектора. Свою работу в Гражданском альянсе Мангистауской области начала с 2012 года в качестве административного ассистента.

Административный ассистент

Оразмаганбетова Асыл Жанабаевна

В 2017 году окончив университет, Асыл начала свою трудовую деятельность в ОЮЛ “ГАМО”. С 2017 года по настоящее время является программным ассистентом проектов государственного социального заказа, а также, международного проекта.

Проектный ассистент

Тахиталиева Айгүл Кайратовна

Қоғамдық қызмет  жолын Айгүл  2004 жылы Атырау облысында азаматтық қоғамды дамытуға  арналған грант бағдарламасының үйлестіруші болып бастады. 2014 жылға дейін ҮЕҰ дамуына арналған әлеуметтік жобалардың  үйлестірушісі ретінде міндетін атқарды. 2014-2017 жылы БҰҰ ұйымының Бірлескен бағдарламасын жоба менеджері ретінде Маңғыстау облысында жүзеге асырды. Маңғыстау облыстық азаматтық альянсына 2018 жылы өңірдегі азаматтық қоғамның дамуына арналған Ресурс орталығының жұмысын ұйымдастыру бойынша жоба үйлестірушісі ретінде жұмыс жасайды.

Проектный ассистент